Call nowQuotation

Şartlar ve koşullar

1. Siparişler, Açıklama, Fiyat ve Ödeme

Alıcı tarafından yapılan tüm Siparişlerde, gerekli Malların tam tanımını ve miktarını açıkça belirtmelidir ve Satış Bildiriminde belirlenen Sipariş numarasını belirtmelidir. Malların tanımı arka sayfada belirtildiği gibi olacaktır.

Her Sipariş, Alıcı tarafından bu Koşullara Tabi Mal satın almak için bir teklif olarak kabul edilir ve yalnızca Şirket tarafından yazılı bir Satış Onay verilmesi üzerine Şirket tarafından kabul edilmiş sayılır.

Şirket tarafından kabul edilen herhangi bir Sipariş, alıcı tarafından yalnızca Şirketin önceden yazılı onayı ile iptal edilebilir ve Şirket’in Alıcı tarafından ödenen tüm depozitolardan doğrudan veya dolaylı olarak tahakkuk eden tüm kayıp, masraf, hasar, ücretlendirme ve giderler düşülecektir veya bu tür bir iptal etme (“Kayıplar”) sonucunda Şirket kalan bakiyeyi (varsa) Alıcıya iade edecektir. Zararların Şirket’e ödenen depozito tutarını aşması durumunda (veya depozito yapılmamışsa), Alıcı talep üzerine ödenebilecek tüm bu zararları karşılamak zorundadır.

Malların bedeli, Şirket Satış Bildiriminde ve Şirket faturasında Belirtilen Mallarla ilgili olarak belirtilen fiyat olacaktır ve KDV ve diğer vergiler münhasır olacaktır, teslimat, taşıma, paket ve sigorta bedelleri ücrete ek olarak ödenebilir olacaktır.

Alıcı, satın alma fiyatını Şirket’in faturasının alınmasından sonraki 30 gün içinde ödeyecektir. Şirketin kullanılabilir bakiyesinde olana kadar hiçbir ödeme alınmış sayılamaz. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kredi tesisinin koşullarını derhal geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda değiştirme veya geri çekme hakkını saklı tutar ve bunun üzerine vadesi gelen tüm paralar derhal ödenir.

Şirket, Malların tesliminden sonra herhangi bir zamanda Mal ile ilgili olan bakiye için Alıcıya fatura kesebilir. Taksitle teslim edilen mallar, her taksitin tesliminde faturalandırılabilir. Malların teslimi ertelenirse veya geciktirilirse, Şirket, Mallar teslime hazır olduktan sonra alıcıya herhangi bir zamanda fatura kesebilir.

Alıcı, herhangi bir kesinti, eksilme, indirim, silinme olmaksızın, tam ve kullanılabilir bakiye olarak ödeme yapacaktır. Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça tüm ödemeler Euro olarak yapılacaktır. Alıcının Hollanda dışında olduğu durumlarda, Şirket, belgesel krediler veya diğer tahsilat düzenlemeleri gibi özel ödeme yöntemleri konusunda ısrar edebilir. Şirket, alıcı tarafından yapılan herhangi bir ödemeyi ödenmemiş herhangi bir faturaya uygun hale getirebilir. Şirket, Mallardan herhangi birinin mülkiyetinin Şirket’ten geçmemiş olması durumunda, Mallar için ödeme yapma hakkına sahiptir.

Ödeme zamanı çok önemli olacaktır. Şirket, 1998 sayılı Ticari Borçların Geç Ödenmesi (Faiz) Yasası kapsamında faiz talep etme hakkını saklı tutar. Alıcı, Şirket’in vadesi geçmiş tutarları geri almak için maruz kaldığı tüm masraflara ve yasal masraflara karşı Şirketi tazmin edecektir.

2. TESLIMAT

Malların teslim süresi kritik önem taşımayacaktır. Alıcı, Malların tesliminde herhangi bir gecikme nedeniyle herhangi bir Sipariş iptal etme hakkına sahip olmayacaktır.

Teslimat, Şirket tarafından aksi kararlaştırılan durumlar dışında, bu durumda teslimat Satış Tebliğinde belirtildiği şekilde gerçekleşecektir, ‘Ex Works’ (INCOTERMS 2000’de tanımlandığı şekilde) olarak gerçekleştirilecektir. 1979 sayılı Mal Satışı Kanunu’nun 32(2) maddesi uygulanmaz. Malların tahsil edilmesi gereken yerlerde, Şirket alıcıya tahsil edilecek zaman, tarih ve yeri bildirir ve Alıcı malları bu bildirimde belirtilen tarihten itibaren 7 gün içinde toplar.

Şirket Malları taksitle teslim edebilir. Daha önceki taksitlerde yer alan Malların tamamı ödenene kadar diğer taksitlerin teslimatı durdurulabilir. Şirket tarafından bir veya daha fazla taksitle ilgili temerrüt, Alıcı’ya ilgili Sözleşmeyi bir bütün olarak feshetme hakkı vermez.

Alıcı Mal ‘Ex Works’ teslim almakta herhangi bir nedenle başarısız olursa veya kararlaştırılan teslimat planı uyarınca, ya da Alıcının açık veya yeterli teslimat talimatları sağlayamadığı için Şirket Mal teslim edemiyorsa o zaman Mal riski Alıcıya geçmiş sayılır, Malların teslimi gerçekleştiği kabul edilir ve Şirket, bu Malları depolayabilir veya depolanmasını sağlayabilir ve bunun tüm gider ve masrafları (sigorta dahil) için Alıcıdan ücret alabilir. Alıcının teslim almada herhangi bir başarısızlık durumundan 28 gün sonra şirket Malları satabilir ve bu satış gelirlerini hesabına geçirebilir ve toplam miktarın alıcı borcunun altında kalması durumunda bu açığı alıcıya ödetebilir.

Alıcının herhangi bir ihracat veya ithalat lisansı veya diğer resmi yetkilendirme ve yürütme gereksinimleri, uygulanabildiği yerlerde, Malların ihracatı için tüm gümrük formaliteleri malların Satıcı tarafından sevk edilecek olup olmadığı fark etmeksizin. Kendi riskiyle ve kendi pahasına aittir.

Şirket, Malların olağan seyrinde alındığı tarihten itibaren 2 gün içinde Şirkete yazılı bildirimde bulunulmadığı sürece, Malların teslim edilmemesinden (Şirket’in ihmalinden kaynaklansa bile) sorumlu olmayacaktır.

 

3. RISK VE Başlık

Mal unvanı geçene kadar, Alıcı Malları Şirket’in emanetçisi olarak güvenilir bir şekilde tutacaktır. Alıcı, malları olağan seyrinde piyasa değerine yeniden satma hakkına sahip olacak, ancak satış gelirleri için Şirket’e hesap verecektir ve bu gelirleri diğer paralardan ayrı tutacaktır ve Alıcı, Malları diğer mallarından ayrı olarak saklar ve Şirket’in malı olarak tanımlanır ve Mal veya ambalajlarındaki tanımlayıcı işaretleri yok etmeyecek veya tahrif etmeyecek ve Malları tüm risklere karşı tam olarak sigortalı tutacaktır. Ve herhangi bir sigorta talebinin gelirleri için Şirket’e karsı sorumlu tutulacak ve bu gelirleri diğer paralardan ayrı tutacak ve Şirket Malların derhal iadesini talep etme hakkına sahip olacak ve Malları kaldırmak için Alıcının tesislerine girmesine izin verilecektir ve Alıcı, Malların hiçbirini rehin alamaz veya ücretlendiremez ve bunu yaparsa, Alıcı’nın Şirkete olan tüm parasal borcunun vadesi dolacak ve ödenecek hale gelecektir.

 

 

4. KALİTE

Madde 4.1’deki garantiye uymayan Mallar, Şirket kendi opsiyonlu olarak bu malları onaracak veya değiştirecektir veya bu malların fiyatını, Şirket’in talep etmesi halinde, Alıcının Şirket’in masrafları nazara alınarak, pro rata Sözleşme fiyatından iade edecektir. Alıcı kusurlu olan Malları veya bu Malların bir kısmını firmaya iade (ücretsiz) edecektir.

5. SORUMLULUK

Aşağıdaki hükümler, Şirketin bu Koşulların ve herhangi bir temsilin ihlali ile ilgili olarak Alıcıya karşı tüm mali yükümlülüğünü (çalışanlarının, acentelerinin ve alt yüklenicilerinin eylemleri ve ihmalleri dahil) ortaya koyar. Beyanı, haksız fiil veya ihmal de dahil olmak üzere ihmal altında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkar.

Tüzük veya ortak kanunda ima edilen tüm garantiler, koşullar veya diğer şartlar (1979 Mal Satışı Yasası’nın 12. bölümünde belirtilen koşullar için tasarruf edin) bu Sözleşme dışında yasaların izin verdiği en geniş ölçüdedir.

Bu Madde ‘deki hiçbir şey, Şirketin ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma, hileli yanlış beyan veya kanunen hariç tutulamayan diğer sorumluluklarla ilgili olarak Şirketin sorumluluğunu hariç tutmaya veya sınırlamaya çalışmaz.

Şirket, dolaylı olarak, dolaylı kayıp veya zarardan (kâr kaybı, iş kaybı, iyi niyetin tükenmesi veya başka bir şekilde), maliyetler, giderler, üçüncü taraf iddiaları veya neticede oluşan tazminat talepleri (bu Sözleşmeden veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü neden).

6. FIKRI MÜLKIYET

Alıcı, Mallarla ilgili olarak kullanılan ticari markaları değiştirmeyecek, çıkarmayacak veya kurcalamayacaktır. Alıcı, Şirket’in rızasını almış olması koşuluyla, Şirketin ticari markalarını kullanarak reklam verebilir. Bu rıza, Şirketin mutlak takdirine bağlıdır ve Alıcı’nın talebi üzerine Şirket’in talebi üzerine derhal herhangi bir Internet reklamını, satış literatürüne sahip olacak ve şirketin tüm kopyalarını yok edecek şekilde Şirket tarafından kaldırılabilir veya geri çekilebilir.

Alıcı, Şirketin ticari markalarından, ticari adlarından ve/veya hizmet markasının herhangi bir tarafından kullanıldığını kabul eder ve söz konusu marka ve ticari adlarda hiçbir mülkiyet veya hak vermez. Alıcı, hiçbir koşulda, buluşlar, patentler, faydalı modeller, tasarım hakları, telif hakları, uzmanlık ve teknik bilgi, ticari sırlar, gizli bilgiler, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve iyi niyet, açıklamalar ve teknik bilgiler de dahil olmak üzere, Şirketin fikri mülkiyet haklarından herhangi birinde veya herhangi birinde herhangi bir hak elde etmeyecektir.

7. MÜCBIR SEBEP

Şirket’ in herhangi bir kaza, eylem, neden, olay veya ihmaller sonucunda herhangi bir Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi engellenir veya geciktirilirse, bu durum devam ettiği sürece Şirket herhangi bir Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden kurtulur.

8. FESIH

Şirket, diğer haklarından zarar görmeksizin, herhangi bir Mal tedariki için Alıcı ile olan herhangi bir Sözleşmeyi derhal feshedebilir ve Alıcıdan kaynaklanan tüm paraların geri ödenmesini talep edebilir, Malları yeniden satabilir veya aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse veya herhangi bir durumda Malların başka teslimatlarını alıkoyabilir veya iptal edebilir: Alıcı Şirket ile olan herhangi bir Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmektedir; ya da Alıcı ona karşı yapılan bir iflas emri var ya da onun alacaklılar ile bir düzenleme veya kompozisyon yapar ya da (tüzel kişilik) alacaklıların bir toplantı toplar veya tasfiye girer ya da bir alıcı ve / veya yöneticisi onun taahhüt veya bunların herhangi bir parçası atanması ya da bir karar geçmesi veya alıcının sarılması için herhangi bir mahkemeye sunulan dilekçe var; ya da Alıcı, yasal veya adil olsun, kendi mülkiyetine alınıp borçlarını ödeyemeyen 1986 İflas Kanunu’nun 123’ü anlamında herhangi bir icraya uğrar veya izin verir veya Alıcı ticaretini durdurur; veya Alıcı herhangi bir şekilde Malların herhangi birini tahsil eder.

Şirket, diğer haklarından zarar görmeksizin, Şirketin Malların oluşturulması için hammadde elde edememesi veya Şirket’in tedarikçileri olması durumunda Alıcıya 30 günden fazla bildirimde bulunarak Alıcı ile herhangi bir Sözleşme veya Siparişi feshedebilir, Malları tamamlayamaz ve her iki durumda da Şirket’in Alıcıya karşı başka bir yükümlülüğü olmayacaktır.

9. GENEL

Şirket’in haklarını kullanmasından feragat etmesi, ileri bir tarihte bu tür hakların kullanımını kısıtlamaz.

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir dava veya mahkeme tarafından tamamen veya kısmen yasadışı, geçersiz, hükümsüz, geçersiz kılınabilir, uygulanamaz veya mantıksız olduğu tespit edilirse, bu hüküm kaldırılmış sayılır ve Sözleşmenin geri kalan hükümleri tüm yürürlükte devam eder. 1999 Sözleşmeleri (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası bu Sözleşme için geçerli olmayacaktır.

Alıcı, Şirketin önceden yazılı izni olmadan bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini deviremez ve alt sözleşmeye katamaz. Şirket, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devredebilir veya alt sözleşme yapabilir.

Bu Sözleşme Hollanda yasalarına tabidir. Taraflar Hollanda Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine sunmayı, Şirket’in başka herhangi bir yargı bölgesinde ihtiyati tedbir veya başka bir yardım için başvurabileceğini kaydeder.