Preventief onderhoud

Volg bij het installeren van een printkop van TTR Euroworks zorgvuldig de instructies voor het vervangen van de printkop in de onderhoudshandleiding van de printerfabrikant. Voordat u met de installatie begint, is het handig om uzelf in te lezen met het boekje ‘’Caring for your thermal printhead’’. Dit boekje wordt bij de meeste printkoppen meegeleverd. Als het boekje niet meegeleverd is, is deze op te vragen bij TTR Euroworks of bij de geautoriseerde TTR Euroworks wederverkoper. Dit boekje wordt door TTR Euroworks verstrekt om de kopers te begeleiden bij de juiste installatie, het gebruik en onderhoud. Dit voorkomt dat de printkop beschadigd of defect raakt, hetgeen niet onder deze garantie valt.

TTR Euroworks garandeert de koper dat, bij normaal gebruik en onderhoud, de TTR Euroworks-printkop die wordt gekocht, vrij is van defecten in materiaal gedurende een periode van 6 maanden vanaf de datum van verzending door TTR Euroworks. TTR Euroworks repareert of vervangt, naar eigen keuze, elke printkop die defect raakt door een defect binnen deze actieve garantieperiode.

Het falen van een thermische printkop wordt gedefinieerd als het onvermogen om, na alle mogelijke aanpassingen van de printerinstellingen en na alle mogelijke pogingen via de technische ondersteuning van TTR Euroworks, een leesbare printkwaliteit te verkrijgen van een gespecificeerde printer bij gebruik van goedgekeurde (en niet-defecte) thermische en/of thermische overdrachtsmedia.

Printkopslijtage is een onderdeel van de normale werking. Deze garantie dekt geen defecten als gevolg van normale schurende slijtage van de oppervlaktecoating over de drukelementen en geleiders.

Deze garantie dekt geen printkoppen die niet op de juiste wijze zijn gebruikt, gewijzigd of beschadigd als het gevolg van onjuiste installatie, gebrek aan reiniging en correct onderhoud, bedrijfsomstandigheden die de gespecificeerde limieten overschrijven of niet-geautoriseerde reparaties. Onopzettelijke schade aan printkoppen valt ook niet onder deze garantie.

Deze garantie van 6 maanden is alleen geldig als door TTR Euroworks goedgekeurde thermische overdrachtsmedia worden gebruikt, zoals gedefinieerd in de op dat moment geldende lijst van goedgekeurde media (op verzoek verkrijgbaar bij TTR Euroworks). Het niet gebruiken van door TTR Euroworks goedgekeurde media is een rechtvaardiging voor het ongeldig maken van deze garantie op de thermische printkop en voor zover wordt vastgesteld dat het gebruik van niet-goedgekeurde verbruiksartikelen een defect in de printkop heeft veroorzaakt, wordt deze beperkte garantie ongeldig. TTR Euroworks verwelkomt de indiening van directe thermische en thermische overdrachtsmedia, rechtstreeks van de fabrikant, met het oog op opname op de TTR Euroworks-lijst van goedgekeurde media.

In het geval dat het niet opvolgen van het preventieve onderhoud, zoals beschreven in de bedienings- / onderhoudshandleiding van de printerfabrikant of het boekje voor uw originele TTR Euroworks-printkop dat bij elke nieuwe TTR Euroworks-printkop wordt geleverd, heeft geresulteerd in het defect waarvoor een garantieclaim wordt ingediend, vervalt deze beperkte garantie.

Als een geclaimd defect optreedt tijdens de garantieperiode, moet een Return Material Authorization (RMA) -nummer worden verstrekt voordat het product kan worden geretourneerd voor evaluatie. Om een ​​RMA te openen, neemt u contact op met uw TTR Euroworks-vertegenwoordiger, die een geldig RMA-nummer zal verstrekken. Het apparaat moet franco en met verzekering worden geretourneerd, in de originele doos, naar het door uw TTR Euroworks-vertegenwoordiger aan u opgegeven adres van het door TTR Euroworks geautoriseerde servicecentrum. Vermeld het RMA-nummer op de buitenkant van de doos en op de paklijst. Voeg ook de belangrijkste contactgegevens van de koper toe.

Als voorwaarde voor deze beperkte garantie moet de gebruiker bij de printkop een schriftelijke beschrijving van het geclaimde defect bijvoegen, evenals een voorbeeld van de afdruk die het geclaimde defect vertoont, met de printerinstellingen (zoals printsnelheid en warmte-instelling) genoteerd. Het wordt ten zeerste aanbevolen om monsters mee te sturen van alle linten en labels (afgedrukt met het probleem en onbedrukt voor TTR Euroworks-evaluatie) die werden gebruikt met de geretourneerde printkop op het moment van storing.

In het geval van een defect dat onder deze beperkte garantie valt, zal TTR Euroworks het gerepareerde of vervangen product op kosten van TTR Euroworks aan de koper retourneren. Bovendien worden transportkosten over land voor het retourneren van het product (binnen het EMEA-gebied) vergoed door TTR Euroworks.

Een gerepareerd of vervangen product blijft onder deze beperkte garantie vallen tot het einde van de oorspronkelijke garantieperiode, of gedurende zestig (60) dagen na reparatie of vervanging, afhankelijk van wat later is.

De enige verplichting van TTR Euroworks onder deze garantie is het repareren of vervangen van producten die tijdens de garantieperiode defect blijken te zijn in materiaal of vakmanschap.

TTR Euroworks is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens de koper of enige andere partij voor gederfde winst, vermindering van goede wil of enige andere speciale of gevolgschade met betrekking tot enige claim hieronder. De totale aansprakelijkheid van TTR Euroworks, indien van toepassing, jegens de koper of de klant van de koper zal in geen geval hoger zijn dan de factuurprijs van TTR Euroworks van het defecte product. Evenmin is TTR Euroworks aansprakelijk voor vertragingen bij vervanging of reparatie van geretourneerde producten. De koper is als enige verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik, de efficiëntie en de geschiktheid van de thermische printkoppen van TTR Euroworks.

Geen enkele verklaring van afstand, wijziging, aanvulling of wijziging van de voorgaande garanties is geldig tenzij schriftelijk en ondertekend door een leidinggevende van TTR Euroworks.

De bovenstaande garanties komen in de plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet, mondeling of schriftelijk, wettelijk of anderszins, inclusief enige geïmpliceerde garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Geen enkele verkoper, vertegenwoordiger of agent van TTR Euroworks is bevoegd om een ​​garantie, garantie of vertegenwoordiging te geven naast de voorgaande garantie.