Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder TTR Euroworks: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TTR Euroworks B.V., gevestigd te (2952AD) Alblasserdam aan de Edisonweg 47, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24254905.

Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die ten behoeve van zijn onderneming aan TTR Euroworks de opdracht geeft tot het leveren van een product dan wel het verrichten van een dienst.

Product: een door TTR Euroworks geleverd en/of ontworpen product, waaronder in ieder geval worden verstaan:

  • (bedrukte) etiketten;
  • printkoppen;

Opdracht: de overeenkomst(en) tot levering dan wel de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt in ieder geval verstaan:

  • het ontwerpen van etiketten;
  • het bedrukken van etiketten.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere overeenkomst tussen TTR Euroworks en Opdrachtgever.

2.2 TTR Euroworks behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen.

2.3 Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de in ontvangst name van een geleverd Product aanvaardt de Opdrachtgever deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging.

2.4 TTR Euroworks is niet gebonden aan de algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij TTR Euroworks die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de Opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of overeenkomsten prevaleren de algemene voorwaarden van TTR Euroworks te allen tijde, tenzij ingevolge van een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.

2.5 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen benaderen.

2.6 In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte en/of opdrachtbevestiging tegenstrijdige voorwaarden bevatten, hebben de in de offerte en/of opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, voorrang.

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van TTR Euroworks zijn vrijblijvend, tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3.2 Door TTR Euroworks aan Opdrachtgever ter hand gestelde documenten binden TTR Euroworks niet.

3.3 TTR Euroworks is niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door Opdrachtgever van de aanbieding/offerte van TTR Euroworks.

3.4 Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van TTR Euroworks binden TTR Euroworks niet dan nadat en voor zover zij door TTR Euroworks uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Indien TTR Euroworks kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een aanbieding is TTR. Euroworks gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen, indien TTR Euroworks zulks vooraf schriftelijk heeft meegedeeld aan Opdrachtgever.

3.6 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor TTR Euroworks tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

4.1 Een Opdracht komt tot stand door en op het moment van verzenden van een opdrachtbevestiging of aanvaarden van een aanbieding/offerte door Opdrachtgever, of het schriftelijk bevestigen door TTR Euroworks van een order, dan wel door de feitelijke aanvang van werkzaamheden en/of diensten door TTR Euroworks.

4.2 De Opdrachtgever is gerechtigd nadere opdrachten aan TTR Euroworks te versturen door middel van een email. TTR Euroworks is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel misbruik van de door de Opdrachtgever gebruikte e-mailadressen.

4.3 TTR Euroworks behoudt zich het recht voor om binnen acht dagen aan Opdrachtgever schriftelijk te kennen te geven dat de bestelling conform de in lid 1 genoemde Opdracht niet of niet ongewijzigd uitgevoerd kan worden als gevolg van omstandigheden waarvan TTR Euroworks redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de Opdracht als ontbonden geldt, tenzij alsnog overeenstemming bereikt kan worden.

4.4 Na het tot stand komen van de Opdracht worden door Opdrachtgever voorgestelde wijzigingen en/of aanvullingen enkel en alleen door TTR Euroworks uitgevoerd na diens schriftelijke aanvaarding.

4.5 Gegevens betreffende het aangeboden Product zoals eigenschappen, maten, kleuren en samenstellingen alsmede gegevens met betrekking tot drukwerk, catalogi, afbeeldingen en dergelijke welke door TTR Euroworks bij de aanbieding zijn verstrekt, zijn indicatief en voor TTR Euroworks niet bindend en worden te goeder trouwe overlegd.

4.6 Een door de Opdrachtgever verstrekte Opdracht, kan na verstrekking slechts gedurende drie werkdagen worden herroepen c.q. beëindigd, in welk geval de Opdrachtgever de reeds gemaakte onkosten aan TTR Euroworks dient te vergoeden welke op voorhand worden vastgesteld op 20% van de overeengekomen prijs. Indien de uitvoering van de Opdracht reeds door TTR Euroworks is aangevangen en de Opdrachtgever alsnog overgaat tot herroeping/beëindiging, dan is hij de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.

4.7 TTR Euroworks kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien TTR Euroworks op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Opdracht niet aan te gaan, is hij gerechtigd een Opdracht te weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden te verbinden waaronder inbegrepen het stellen van zekerheid door de Opdrachtgever voor de nakoming van zijn verplichtingen.

4.8 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke TTR Euroworks overeenkomstig diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van TTR Euroworks te stellen.

4.9 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat TTR Euroworks onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

5.1 Een Opdracht houdt voor TTR Euroworks een inspanningsverplichting in om de Opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren, rekening houdend met de belangen van de Opdrachtgever. TTR Euroworks zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een Opdracht houdt echter geen resultaatverplichting voor TTR Euroworks in.

5.2 TTR Euroworks bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.

5.3 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij alle informatie waarvan hij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Opdracht benodigd is, tijdig en volledig aan TTR Euroworks ter beschikking stelt. 5.4 TTR Euroworks zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de Opdracht. TTR Euroworks kan en zal geen garantie geven op de juistheid en volledigheid van in of bij een Product vermelde maten en/of kleurstellingen. Geringe afwijkingen kunnen voorkomen.

5.4 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde Product en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

5.5 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het Product al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

5.6 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Product hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

5.7 Indien op grond van een Product ontwerp- of andere adviezen worden gegeven door een derde partij, is TTR Euroworks voor deze adviezen en het handelen van een derde partij nimmer aansprakelijk.

6.1 Indien Opdrachtgever met TTR Euroworks is overeengekomen, dat Opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. Opdrachtgever zal hiertoe instructies van TTR Euroworks vragen.

6.2 Opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, e.d. te leveren. Opdrachtgever zal hiertoe de opgave van TTR Euroworks vragen. Opdrachtgever staat ervoor in, dat TTR Euroworks een voldoende hoeveelheid zal ontvangen.

6.3 TTR Euroworks is niet gehouden de van Opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

6.4 TTR Euroworks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor TTR Euroworks onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door.

6.5 Opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan TTR Euroworks getoonde monster en de later door Opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

6.6 TTR Euroworks staat niet in voor (product-) eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien Opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten.

7.1 De door TTR Euroworks opgegeven prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting.

7.2 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

7.3 Indien na de datum van de Opdracht één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan –ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden – is TTR Euroworks gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7.4 Prijsfluctuaties als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van de btw, worden altijd doorberekend.

7.5 Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door Opdrachtgever die TTR Euroworks tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

7.6 TTR Euroworks is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien Opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. TTR Euroworks zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

7.7 Kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van de Opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

8.1 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Tenzij anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt TTR Euroworks ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering, door welke oorzaak dan ook, Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de Opdracht.

8.2 Een kleine of, gelet op de omstandigheden, redelijke overschrijding van de levertijd kan aan TTR Euroworks niet tegengeworpen worden. TTR Euroworks is voor de overschrijding van de levertijd slechts in gebreke na een aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.

8.3 Alle leveringen vinden plaats ten kantore van TTR Euroworks, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Levering geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.4 De levering van de zaken aan Opdrachtgever geschiedt op het door Opdrachtgever opgegeven adres dan wel tot zover als het vervoermiddel waarmee de levering plaatsvindt naar het uitsluitende oordeel van de chauffeur kan komen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.5 Indien Opdrachtgever de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, worden die zaken voor zijn rekening en risico ter beschikking gehouden.

8.6 Het risico op verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Opdracht zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever ingeschakelde hulppersoon zijn gebracht.

9.1 Iedere levering van Producten door TTR Euroworks geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe zij uit hoofde van enige overeenkomst met TTR Euroworks is gehouden.

9.2 Het eigendomsvoorbehoud van TTR Euroworks omvat tevens alle vorderingen, waaronder rente en kosten, welke TTR Euroworks op de Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten door de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen.

9.3 Tot dat tijdstip is Opdrachtgever gehouden de door TTR Euroworks geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als zijnde eigendom van TTR Euroworks te bewaren.

9.4 Opdrachtgever is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

10.1 De afnemer is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ons ontvangen druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ons terug te zenden.

10.2 Goedkeuring van de proeven door de afnemer geldt als erkenning dat wij de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist hebben uitgevoerd.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de afnemer goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

10.4 Elke op verzoek van de afnemer vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs inrekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

11.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder maar niet beperkt tot het auteurs- en modellenrecht, op alle krachtens de Opdracht ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde producten, ontwerpen, modellen, visualisaties, websites, beeldmateriaal alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij TTR Euroworks.

11.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Producten, of ander beeldmateriaal te verwijderen of wijzigen.

11.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TTR Euroworks is het Opdrachtgever niet toegestaan de door TTR Euroworks gemaakte Producten, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren anders dan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever.

11.4 Opdrachtgever garandeert TTR Euroworks, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden et cetera geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de vigerende Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de intellectuele – en/of industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart TTR Euroworks zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

11.5 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 4 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is TTR Euroworks bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat TTR Euroworks door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal TTR Euroworks de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

11.6 In geval van overtreding van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 5.000 per overtreding, alsmede een boete van EUR 500 per dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van de schadelijdende partij om in al deze gevallen de werkelijk geleden schade te vorderen.

12.1 Bij aflevering van Producten dienen deze door Opdrachtgever op zichtbare gebreken en/of beschadigingen te worden gecontroleerd.

12.2 Reclames zullen slechts in behandeling worden genomen indien en voor zover deze uitdrukkelijk binnen 5 dagen na aflevering van een Product schriftelijk ter kennis van TTR Euroworks zijn gebracht en TTR Euroworks in de gelegenheid is gesteld een en ander te controleren.

12.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel uiterlijk binnen 10 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur.

12.4 Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door TTR Euroworks in behandeling genomen.

12.5 Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door TTR Euroworks te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking leveren geen grond tot het indienen van een klacht op.

12.6 Bij door TTR Euroworks erkende reclames is TTR Euroworks, onder voorbehoud van een aansprakelijkheid voortvloeiend uit de wet, slechts gehouden tot vervanging van de betreffende zaken dan wel tot creditering van de voor die zaken in rekening gebrachte prijs, zulks ter keuze van TTR Euroworks.

12.7 Opdrachtgever moet TTR Euroworks, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan 8 werkdagen na de reclame, in de gelegenheid stellen om de maat- of kleurverschillen of beschadigingen aan de hand van de zaken in de originele staat en de originele verpakking vast (te) laten stellen. Indien Opdrachtgever de zaken evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of door geleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

12.8 Indiening van een reclame ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van TTR Euroworks. De Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

13.1 Betaling van een factuurbedrag dient te geschieden middels storting ten gunste van een door TTR Euroworks aan te wijzen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, tenzij anders vermeld op de factuur dan wel anders tussen partijen overeengekomen.

13.2 Het zal TTR Euroworks bij het uitvoeren van een levering te allen tijde vrijstaan van Opdrachtgever een contante dan wel voorlopige en gedeeltelijk betaling te verlangen.

13.3 Indien betaling niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien (buiten) gerechtelijke surseance van betaling of faillissement of schuldsaneringsregeling is aangevraagd c.q. is uitgesproken, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is TTR Euroworks gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen over het nog openstaande bedrag.

13.4 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

13.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en tenslotte tot voldoening van de hoofdsom en de lopende rente.

13.6 Indien Opdrachtgever in verzuim blijft met de tijdige betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is Opdrachtgever wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. TTR Euroworks is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin Opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. Naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, is Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van EUR 100.

14.1 TTR Euroworks zal de Opdracht naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van TTR Euroworks kan worden verwacht. Indien gebreken ontstaan doordat Opdrachtgever aan TTR Euroworks onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is TTR Euroworks voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. TTR Euroworks is uitsluitend aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de Opdracht aan haar toerekenbare gemaakte fouten. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op de aanspraak onder de door TTR Euroworks afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

14.2 Indien TTR Euroworks voor de schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van TTR Euroworks beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de betreffende Opdracht, tenzij er aan de zijde van TTR Euroworks sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

14.3 Aansprakelijkheid van TTR Euroworks voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

14.4 TTR Euroworks is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

14.5 TTR Euroworks is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van Opdrachtgever ontvangen en door TTR Euroworks te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien Opdrachtgever TTR Euroworks niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

14.6 TTR Euroworks aanvaardt evenmin aansprakelijkheid indien de te leveren Producten niet geschikt zijn voor het doel waarvoor de Opdrachtgever ze wenst te gebruiken als dat doel niet kenbaar is gemaakt aan TTR Euroworks.

14.7 TTR Euroworks en Opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Opdracht samenhangen.

14.8 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en TTR Euroworks door middel van elektronische e-mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel TTR Euroworks als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische e-mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot vervorming, vertraging en virussen. Opdrachtgever en TTR Euroworks stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische e-mail.

15.1 TTR Euroworks garandeert dat de door haar geleverde Producten van goede kwaliteit zijn en tenminste aan alle relevante wettelijke bepalingen inzake kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid voldoen. De garantieverplichting van TTR Euroworks strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. Deze garantie geldt bij aflevering alsmede gedurende één jaar daarna en geldt alleen voor gebreken ten gevolge van een ondeugdelijk ontwerp of een materiaal- of fabricagefout. TTR Euroworks zal, naar eigen inzicht te bepalen, de gebreken (laten) herstellen dan wel de betreffende Producten vervangen.

15.2 Een beroep op een garantie zal niet worden gehonoreerd:

  • indien naar het oordeel van TTR Euroworks sprake is van een ondeskundig gebruik dan wel reparatie-,schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden hebben plaatsgehad zonder toestemming van TTR Euroworks dan wel enig ander onzorgvuldig handelen;
  • bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het Product bedoeld of geschikt is.

16.1 Indien TTR Euroworks haar verplichtingen uit de Opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat TTR Euroworks in staat is haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

16.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet, de Opdracht geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat TTR Euroworks gehouden is tot vergoeding van enige schade, op enigerlei wijze verband houdend met die opzegging.

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2 Ingeval van overtreding van dit artikel verbeurt de overtredende partij een direct opeisbare boete van EUR 5.000 per overtreding, alsmede een boete van EUR 500 per dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van de schadelijdende partij om in al deze gevallen de werkelijk geleden schade te vorderen.

Opdrachtgever zal zich onthouden van (pogingen tot) het werven van medewerkers van TTR Euroworks, tenzij daarvoor voorafgaande, schriftelijke toestemming is verleend.

19.1 Op de Opdracht, deze algemene voorwaarden alsmede de gehele rechtsverhouding tussen TTR Euroworks en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het conflictenrecht, hetgeen betekent dat indien en voor zover, ingevolge de regels van internationaal privaat recht, het recht van een ander land van toepassing zou zijn, het Nederlands recht toch van toepassing is. Het Weens Koopverdrag wordt door Partijen uitgesloten.

19.2 Alle geschillen voortvloeiend uit/verband houdend met deze Overeenkomst worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de Nederlandse rechter dan wel een Nederlands arbitragetribunaal.

19.3 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan. Op de Opdracht, deze algemene voorwaarden alsmede de gehele rechtsverhouding tussen TTR Euroworks en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het conflictenrecht, hetgeen betekent dat indien en voor zover, ingevolge de regels van internationaal privaat recht, het recht van een ander land van toepassing zou zijn, het Nederlands recht toch van toepassing is. Het Weens Koopverdrag wordt door Partijen uitgesloten.

19.4 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan.